FORENINGEN TIL FREMME AF SENIORPARKER

Vil du være medlem? TILMELD DIG HER >>

§ 1. Formål
Det er foreningens formål at virke for gennemførelsen af konceptet seniorparker, fremtidens bofællesskaber som beskrevet på hjemmesiden www.seniorparker.dk.
Og som er baseret på:

 1. Selvstændighed i egen bolig.
 2. Sundhed og aktivitet i alderdommen.
 3. Eget valg af service og eventuelle plejeydelser, d.v.s. kompetence og ansvar til brugerne.
 4. Frivillig indsats.
 5. Ved eventuel sygdom træder et frivilligt serviceteam i gang.
 6. Et vist interessefællesskab.
 7. Plads til alle uanset formueforhold, både ejere og lejere.

 

Formålet søges gennemført gennem information på hjemmeside og udgivelse af Interesse & Indkøbskatatog for boligfællesskaber som gratis sendes til biblioteker og interesserede. Endvidere ved afholdelse af foredrag og seminarer samt udsendelse af information til ældreområdets interessenter.

Seniorparker er den nye boligform for ældre, der opføres i størrelser fra 60 – 600 boliger i fra 40 -120 m2 netto, som ejer – eller udlejningsboliger.
For at blive ejer eller lejer forpligter man sig til 1 times frivillig arbejde pr. uge og man har sammenfald i holdninger og sammenfald på mindst 3 interesseområder.
Boligerne er en blanding af en-familieshuse, små rækkehuse på 60 m2 med en lille have og lejligheder anlagt i etagebyggeri, samt en række fællesfaciliteter. Krav til ældreboligen er tryghed og adgang til faciliteter.

Ejere og lejere, vælges til et brugerstyret driftsselskab. Driftsselskabet ansætter personale, forestår salg og udlejning af butikker og boliger, bortforpagtning af faciliteter, restaurant mv. Forhandler serviceydelser med kommunen (genoptræningspladser, patientkørsel, § 18 midler).

I seniorparkerne er plads til alle, hvad enten man er formuende eller ej.
Her er trygheden i højsædet, her er selvbestemmelse og frihed til selv at have den maksimale indflydelse på eget liv.
Man kan yde til fællesskabet som man ønsker og man kan nyde af fællesskabet som man finder behov for. MEN man er altid sikret at den personlige identitet vil være i højsædet.
Frihed, fællesskab og frisind er kærnen i projekt: seniorparker.

Foreningen er stiftet af Preben Rudiengaard, forhenværende embedslæge, borgmester og formand for Folketingets Sundhedsudvalg, Ergoterapeut Ulla Britta Gregersen, der blev honoreret med EU’s sundhedsoplysningspris for kampagnen” Et søm i tæppet er bedre end et i hoften”, og Poul Vestervig Poulsen tidligere udgiver og redaktør af ”Nyhedsinformation for social og sundhedssektor” samt virksomheden Seminarer i Amter og Kommuner, der organiserede seminarer på ældreområdet. Endvidere er oplægget en finpudsning baseret på en 2. Pris Poul Vestervig Poulsen vandt i konkurrence udskrevet af Århus kommune i 2006 om fremtidens lokalcentre.
Seniorparker tager udgangspunkt i den politiske dagsorden med mindre hjælp og større ansvar for egen situation

Grundlaget er:

 • Interessefællesskab
 • Kompetence og ansvar til brugerne, brugerstyring.
 • Krav om 1 times frivilligt arbejde om ugen for at blive bruger/medlem af faciliteterne knyttet til en seniorpark.

 

1. Selvstændighed i egen bolig.

Boliger i seniorparkerne købes til kostpris eller lejes på de vilkår, der er gældende på området.

De vil generelt bestå af stor forstue med kogeniche og køleskab, så beboeren selv – eller en gæst – kan tilberede mad. Herudover boligareal efter behov og økonomi, typisk fra ca. 40 m2 netto til 100 m2 netto, men andre størrelser kan komme på tale.

Købere og lejere af boligerne vil automatisk blive medlemmer af driftsselskabet med fuld stemmeret.
Der kan kun købes/lejes, når man er blevet koblet til andre interessefæller og har accepteret at bidrage til fællesskabet med en times ugentlig arbejde indenfor det område, man er blevet enig om, og det kan være alt fra havearbejde til at hjælpe i motionscentret eller sortere post.

2. Sundhed og aktiviteter i alderdommen.

Det vil sige aktivering og accept af visse alderdomsgener i stedet for medicinering.
Aktivering er ikke blot motion og forebyggelsestræning, men i lige så høj grad tilbud af kulturel art: Foredrag, film, teater, musik, bridge, skak m.v.

3. Eget valg af service og eventuelle plejeydelser.

En lav personalekvotient giver lave driftsomkostninger, og derfor skal ejerne/lejerne selv bestemme, hvilke service- og plejeydelser de vil have, og hvem de vil have til at udføre dem. Hensigten er at købe eventuelle plejeydelser på variabel basis af de liberale sundhedserhverv, der er tilknyttet centret (fysioterapi, massage m.v.), og derfor også de faglige krav til disse virksomheder som lejere. Nogle beboere kan købe ydelserne, andre kan visiteres til dem efter de helt almindelige visitationsregler i kommunen.

§ 2. Navn og hjemsted:

Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen til fremme af seniorparker fremtidens bofællesskaber for dem over 50.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlem optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for eller har sympati for foreningens formål.

Stk. 2. Købere af lejligheder/huse eller lejere af samme er automatiske medlemmer af foreningen.

Stk. 3 Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved indsendelse af blanketten til formand eller kasserer. Medlemsskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af kontingent peri-
oden.

Stk. 5. Kontingentet er indledningsvis fastsat til kr. 150,- årligt for private og kr. 1000,- for private og offentlige virksomheder og opkræves hvert år den 1. januar.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved udsendelse af mail og i mangel heraf pr. post.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning, herunder redegørelse for projektets status
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af næstformand
 • Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Valg til forretningsudvalget
 • Eventuelt

 

Stk. 5. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest tre 3 måneder forud for den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldige afgivne stemmer) ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når der begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er komme til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er 2 uger

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at der hvert år vælges mindst 2 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter en leder. Ansættelse og opsigelse er bestyrelsens ansvar.

Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 4. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg, styregrupper og projekt og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 6. Formanden og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt (på mail eller med brev) med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskaber følger kalenderåret

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.,

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10 Opløsning

Stk. 1. Opløsningen af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsningen tilfalder foreningens aktiver som det besluttes på den opløsende generalforsamling.

§ 11 Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den

Preben Rudiengaard

Poul Vestervig Poulsen

Peter Fredgaard

Johnny Berger

Peter Gerken

Vil du være medlem? TILMELD DIG HER >>